Producenci
Promocje
Rzęsy do przedłużania Promocja B 0,15
Rzęsy do przedłużania Promocja B 0,15

19,90 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Rzęsy do przedłużania Promocja D 0,15
Rzęsy do przedłużania Promocja D 0,15

19,90 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Rzęsy do przedłużania Promocja B 0,07
Rzęsy do przedłużania Promocja B 0,07

19,90 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Rzęsy do przedłużania Promocja D 0,05
Rzęsy do przedłużania Promocja D 0,05

19,90 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Nowości
Nowy model Moon White lampa kosmetyczna
Nowy model Moon White lampa kosmetyczna

1 399,00 zł

szt.
Nowy model Moon Black lampa kosmetyczna
Nowy model Moon Black lampa kosmetyczna

1 399,00 zł

szt.
Rzęsy Sense Lashes C 0,07
Rzęsy Sense Lashes C 0,07

64,90 zł

Produkty  do Liftingu rzęs
Produkty do Liftingu rzęs

43,69 zł

szt.
Regulamin

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

Sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie www.bossomi.pl (zwanej dalej stroną www) prowadzona jest przez Elizę Włodarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „ASTORIA Eliza Włodarczyk” przy ul. Broniewskiego 16, 93-162 Łódź, posiadającą NIP: 7262617521, tel. 510391999; adres poczty elektronicznej: kontakt@bossomi.pl, zwaną dalej Bossomi. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Bossomi oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Strony www odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2 OFERTA

1. Wszystkie usługi i towary oferowane przez Bossomi zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem. Towary są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
2. Wszystkie użyte na stronie www nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów.
3. Zamówione w Bossomi towary i usługi dostarczamy w sposób i w cenie wskazanej w zakładce „Zasady” na stronie www.@bossomi.pl.
4. Za zamówione w Bossomi towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany w zakładce „Zasady” na stronie www.bossomi.pl
5. Zawartość strony www, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, zdjęcia a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Bossomi nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.
6. Opisy towarów i usług znajdujące się na stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
7. W razie wątpliwości lub problemów z usługami lub towarem zakupionym w Bossomi. Kupujący może skontaktować się z Bossomi za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@bossomi.pll, bądź telefonicznie pod nr telefonu 510391999.
8. Ceny usług i towarów na stronie www są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
9. Bossomi zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość usług i towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.
10. Bossomi zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych usług i towarów.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1. W celu złożenia zamówienia na usługi lub towary oferowane przez Bossomi na stronie www Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
2. Warunkiem przyjęcia przez Bossomi otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres Kupującego, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. Bossomi oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
3. Wybór usługi lub towaru do „koszyka” i wybór opcji „potwierdzam moje zamówienie” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane usługi lub towary oraz zapłaty zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
4. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Bossomi, a Klientem umowa dotycząca zakupu od Bossomi przez Klienta usługi lub towaru znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu wykonania usługi/odebrania zamówienia przez Kupującego.
6. Kupujący, który składa zamówienie powinien dokonać zapłaty za zamówione w Bossomi usługi lub towar w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia. W przypadku braku zaksięgowania płatności, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
7. O aktualnie szacowanym terminie realizacji opłaconego zamówienia Bossomi informuję drogą telefoniczną bądź mailową w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto.
8. Realizacja zamówienia nastąpi w najszybszym możliwym terminie wskazanym przez Bossomi lub uzgodnionym z Klientem, jednak nie później niż na 60 dni od daty zakupu. 
9. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
10. Bossomi zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach gdy formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Bossomi nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych.
11. Jeżeli Bossomi nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za niezrealizowane zamówienie.
12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
13. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Bossomi, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.
14. Faktury VAT na firmę wystawiane są po podaniu numeru NIP od razu przy zakupie. Zostanie on umieszczony na paragonie, bądź od razu na fakturze VAT. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do otrzymanego wcześniej paragonu fiskalnego bez numeru NIP firmy. Art. 106 b ust.5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520.
15. Fakturę VAT na firmę do paragonu fiskalnego posiadającego numer nip firmy, wystawiamy najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca.

§4 PŁATNOŚCI

Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące usług lub towarów należy zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu wady.
2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary lub udokumentować w odpowiedni sposób.
3. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru lub usługi Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Bossomi. Jeżeli Bossomi nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Bossomi usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Bossomi.
4. Kupujący będący konsumentem, po ustawowym terminie 14 dni przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nadal może odstąpić od umowy do 3 miesięcy od otrzymania towaru.
5. Jeżeli otrzymane towary lub wykonana usługa ma wady, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Bossomi wymieni towary wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Bossomi może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Bossomi może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

6.Towary z promocji lub wyprzedaży, nie podlegają żadnym zwrotom lub reklamacją.
7. Bossomi ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 10 dni roboczych.
8. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Bossomi nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar lub usługi.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia wydania towaru albo dnia zawarcia umowy przy usługach (nie później jednak niż przed wykonaniem usługi) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Bossomi, Bossomi zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Bossomi daje możliwość zwrotu towaru do 3 miesięcy od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.
3. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 3 miesięcy od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „formularz zwrotu”, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej: kontakt@bossomi.pl.
4. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.
5. Zwrócone towary Bossomi przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym formularzem zwrotu.
7. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Bossomi.
8. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
9. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
10. w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

§ 7 OCHRONA DANYCH

1. Bossomi gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Bossomi zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
2. Dokonując procesu Rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bossomi swoich danych osobowych podanych w procesie Rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania ze Strony www. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia składanie zamówień.
3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bossomi w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia dokonanie zamówienia.
4. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Klientów jest Bossomi.

§ 8 postanowienia końcowe

1. Bossomi ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Bossomi poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie www. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Bossomi, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na Stronie www. Do zamówień dokonanych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe.
2. Wszelka korespondencja związana z zamówieniem, w szczególności będą kierowane do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
4. Bossomi zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Klienta.
5. Bossomi dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Strony www. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Bossomi stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.
6. W celu rozwijania i doskonalenia Strony www, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Strony www dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.
7. Strony www zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony www w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 510 391 999

Email: kontakt@bossomi.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl